B-dul Stefan cel Mare si Sfant, Iasi, 700064, Romania
Tel: +40
730650313 si +40232.217.099 | email:discoverytravel@sedcom.ro
J22/1353/2002 | CUI: 15047737
Cont LEI: RO83 BRDE 240S V900 4728 2400
Cont EUR: RO05 BRDE 240S V900 4787 2400

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr. ##BOOKING_CODE## din ##BOOKING_DATE##

Părţile contractante:
Societatea Comerciala SC Discovery Travel SRL cu sediul in Iasi, str. Bd.Ștefan cel Mare nr. 67, cod unic de înregistrare 15047737, titulara a Licentei de turism nr. 2590/2017, Brevet de turism – 18186/2011, pentru Agentia de Turism DISCOVERY TRAVEL, Iasi – Bd.Stefan cel Mare nr.67 Telefon: 0232.217.099, 0730.650.313, email : discoverytravel@sedcom.ro , www.discoverytours.ro, reprezentată prin IRINA BARBU in calitate de administrator, denumita in continuare Agentia 
Şi 
calatorul/reprezentantul calatorului 
##CLIENT_NAME##, identificata prin ##CLIENT_ID##, CNP ##CLIENT_PERSONAL_ID##, domiciliat in ##CLIENT_ADDRESS##. Telefon: ##CLIENT_PHONE##, impreuna cu IRINA BARBU au convenit la încheierea prezentului contract: 

I.Obiectul contractului 
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.  
Servicii incluse: 
##BOOKING_ITEMS_DETAILED_LIST## 
Pachet confirmat de ##BOOKING_SUPPLIER##. 
2.1.Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distană prin mijloace electronice;
b) în momentul în care calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 30% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile.
1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.
2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia calatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat calatorului în modalităţile prevăzute mai sus conţine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.
2.3.Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie cat si in cazul in care, Agentia nu poate confirma serviciile contractate si returneaza integral suma achitata de catre calator.
2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts . Prin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte.   

III.Preţul contractului şi modalităţi de plată
3.1. Preţul contractului este ##BOOKING_TOTAL## ##BOOKING_CURRENCY## se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.
3.2. Modalităţi de plată:
3.2.1. La încheierea contractului se plateste 30% din contravaloarea serviciilor turistice. 
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata se va face astfel: 
AVANS / TERMENE DE PLATA: ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATES##
DIFERENTA: ##BOOKING_BALANCE_DUE_AMOUNT## ##BOOKING_CURRENCY##, pana la ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATE##
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii+2% (comision de risc valutar). 

IV. Drepturile și obligațiile Agenției
4.1. Agenţia se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.
4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa calatorul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.
În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite calatorului să decidă începerea călătoriei.
4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere calatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie calatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
                 In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata calatorului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, calatorul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu . . 3 . . zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
d) obligaţiile calatorului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 și 5.13.
4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.
4.10. Agentia informeaza persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului. 
4.11. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. 
4.12. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinţa un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata in prezentul contract, Agenţia acorda calatorului o reducere adecvata a preţului. 
Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul sau reducerea de preţ acordata este inadecvata. 
4.13. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu pct. 4.11 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea preţului şi/sau la despagubiri, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie. 
4.14. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigura de asemenea, in cazurile prevazute la pct. 4.11 şi 4.12 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent, fara intârzieri nejustificate şi fara costuri suplimentare pentru calator.  

V.Drepturile și obligațiile calatorului 
5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 . . a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului.
5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, calatorul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.
5.4. calatorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
5.6. În cazul în care calatorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, calatorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) 
anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin:
(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de şase zile; 
(ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua şi şase zile; 
(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai puţin de doua zile; 
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
c) anularea s-a făcut din vina calatorului.
5.8. calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de calatorie contractat.
5.9. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.
Dacă calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.
5.10. calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
5.11. calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.
5.12. calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.
5.13. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate si este obligat sa cunoasca si sa indeplineasca cerintele legale de tranzitare sau sedere ale tarilor de destinatie sau tranzit (http://www.mae.ro/travel-conditions) si sa verifice valabilitatea actelor de calatorie ( pasaport, viza, etc ). Intrarea/ tranzitarea in unele tari este permisa cu un pasaport valabil cel putin 6 luni dupa expirarea timpului de sedere / tranzit pe teritoriul acelui stat. Discovery Travel nu raspunde pentru necunoasterea si neindeplinirea acestor formalitati de catre calator.
5.14. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
5.15. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
5.16. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.17. calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.
5.18. calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
5.19. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de calatorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri
6.1. În cazul în care calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
6.1.1. In cazul serviciilor calatorice externe/interne penalizarile sunt de:
a) 
50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 40 zile calendaristice inainte de data plecarii/inceperii sejurului; 
b) 
80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 20 - 39 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 
100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 19 zile calendaristice inainte de data plecarii/inceperii sejurului sau prin neprezentarea la program;
d) 
100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul unui program special (inclusiv Early Booking), indiferent de data la care calatorul solicita renuntarea.
6.1.2 Prin “program special” se intelege programul valorificat / confirmat care are propriile reguli de anulare/penalizare - vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic (exemple: Early Booking, programe de Revelion/Paste, City Break-uri, turism individual, cazari non-refundable/ nerambursabile, cazari interne, croaziere, destinatii exotice, bilete avion, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI, etc) . In cazul orcarei modificari ( nume, numar persoane, perioada, tip masa, etc ) a rezervarilor Early Booking, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea de Ealry Booking. Pe langa penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.
6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.
6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.
6.6. calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
6.8. 
Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.
6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 

VII. Reclamaţii
7.1. In cazul in care calatorul constata orice neconformitate in derularea serviciilor de calatorie contractate, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate si va informa prompt, fara intarzieri nejustificate, atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agentiei:
Numar de Urgenta:    0232217099 / 0730650313
E-mail: discoverytravel@sedcom.ro 

7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agenţia remediaza neconformitatea, cu excepţia unuia din urmatoarele cazuri: 
a) neconformitatea nu poate fi remediata; 
b) remedierea implica cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformitaţii şi de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 
Daca Agenţia, in conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului. In cazul in care neconformitatea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz. In situatia depasirii termenului de formulare a sesizarii, Agentia este exonerata de orice raspundere.
7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate rezilia prezentul contract fara plata unor penalitaţi de reziliere şi, dupa caz, poate sa ceara, reducerea preţului şi/sau despagubiri. 
7.4. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit. 
7.5. 
Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.  

VIII.Asigurări
8.1. calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG., cu sediul în Iasi, Poliţa de asigurare seria I nr. 49639 valabilă până la data de 20.10.2019 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.discoverytours.ro. Pentru pachetele turistice ale altor touroperatori(TO)/organizatori, pentru care agentia are doar rol de intermediar/revanzator si nu de organizator, in cazul insolvabilitatii sau falimentului acestora, calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta de catre societatea de asigurari la care organizatorul are incheiata polita de insolvabilitate. Aceasta este afisata pe pagina web a organizatorului(TO).
Polița de asigurare acopera pachetele de servicii si serviciile asociate. Conform legislației europene in vigoare, polița de asigurare nu acopera serviciile de sine statatoare.
Atunci când executarea pachetului este afectata de insolvența agenției de turism organizatoare sau când calatorii se afla in imposibilitatea intoarcerii in țara din motivul nerespectarii de catre agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate cu acestia si in contractul privind comercializarea pachetului de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibila gratuit pentru a asigura repatrierile si, in cazul in care este necesar, plata cazarii inainte de repatriere. Pentru serviciile de calatorie care nu au fost efectuate, rambursarile se acorda fara intârzieri nejustificate, dupa solicitarea calatorului
8.2. Condiţiile în care calatorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea calatorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea calatorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
8.2.2. În cazul în care calatorul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. calatorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. calatorul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii.
8.2.3. calatorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite calatorului şi alte documente justificative.
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.
8.2.10. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. calatorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.
8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator. 

IX. Prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Discovery Travel SRL, în calitate de operator, va utiliza şi/ sau prelucra doar Datele cu Caracter Personal exclusiv în modul - şi în măsura în care - acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract.
9.2. Discovery Travel SRL nu poate să utilizeze, să exploateze sau să dezvăluie niciuna dintre datele personale pentru niciun alt scop sau pentru interesele sau beneficiile sale sau ale terţilor. Aceasta obligaţie acoperă transferul datelor cu caracter personal către orice ţară terţă sau orice altă organizaţie internaţională, cu excepţia cazului în care Discovery Travel SRL are obligaţia de a realiza acest lucru în conformitate cu legislaţia internă sau a UE. În acest caz, Discovery Travel SRL va informa în scris Turistul cu privire la cerinţa legală, cu excepţia cazului în care legea interzice această notificare în baza interesului public.
9.3. Discovery Travel SRL, în calitate de operator, va avea libertatea să îşi exercite dreptul de a selecta şi utiliza aceste mijloace după cum va considera necesar pentru a respecta prevederile prezentului Contract şi instrucţiunile (scrise) ale Turistului.
9.4. Discovery Travel SRL este direct răspunzător pentru respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal furnizate de către Turist. În acest sens, Operatorul de date Discovery Travel SRL garantează că, datele cu caracter personal furnizate au fost :
a. prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent,
b. colectate în scopul executării Contractului de Comercializare servicii turistice și a cerințelor legale ce derivă din executarea contractului menționat şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri,
c. adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar prin raportare la prezentul contract,
d. exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere,
e. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
f.  prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 
9.5. Niciuna dintre prevederile de mai sus nu împiedică Operatorul de date să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a respecta legislația aplicabilă privind protecţia datelor.
9.6. Utilizarea datelor personale furnizate de turist și realizată de către Discovery Travel SRL, va fi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, cele ale Regulamentului 2016/679/UE.
9.7. Discovery Travel SRL, în calitate de operator, va dispune toate măsurile de securitate necesare şi adecvate, inclusiv măsurile de securitate fizică, administrativă, organizaţională, tehnică şi personală, inclusiv măsurile suplimentare necesare pentru a împiedica ca datele personale să fie:
     ñ distruse, pierdute sau afectate în mod accidental sau ilegal,
     ñ dezvăluite sau puse la dispoziţie fără autorizaţie,
     ñ utilizate în mod abuziv sau prelucrate în alt mod într-o manieră contrară legislaţiei aplicabile, inclusiv GDRP, reglementări sau lege naţională aplicabilă.
9.8. Discovery Travel SRL trebuie să acorde autorităţilor care, în temeiul legislaţiei interne sau celei a UE, au dreptul de a accesa facilităţile fizice ale acesteia, sau reprezentanţilor autorităţilor, acces la facilităţile fizice.
9.9. Dacă Discovery Travel SRL primeşte o cerere de dezvăluire a datelor cu caracter personal utilizate în temeiul prezentului contract din partea unor autorităţi competente, aceasta va informa Turistul cu privire la această solicitare, cu excepţia cazului în care această informare este interzisă în mod expres prin legislaţia internă sau cea a UE.
9.10. La încetarea prezentului Contract sau la solicitarea scrisă a Turistului, Discovery Travel SRL va distruge şi/sau returna Datele cu Caracter Personal către acesta în modul şi formatul în care acestea au fost transmise, precum și toate copiile existente ale Datelor cu Caracter Personal, cu excepția situației în care se impune prin, legislaţia aplicabilă, stocarea Datelor cu Caracter Personal.
9.11. Prezentele dispozitii vor produce efecte pe toata durata de valabilitate a Contractului şi vor înceta automat odată cu încetarea acestuia, indiferent de motivul încetării acestuia.
9.12. Încetarea prezentului contract nu va descărca Părţile de obligaţiile asumate cu privire la Datele cu Caracter Personal sau de orice obligaţii care rămân în vigoare după încetarea acestuia.
9.13. Discovery Travel SRL va păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate/ poziţia sa în vederea derulării prezentului contract.
9.14. Discovery Travel SRL nu va divulga datele personale unor terţe părţi sau nu va face copii ale datelor cu caracter personal decât dacă această operaţiune este strict necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de turist în conformitate cu prezentul contract şi cu condiţia ca persoana căreia îi sunt divulgate datele să aibă cunoştinţă cu privire la caracterul confidenţial al datelor şi să fi acceptat păstrarea confidenţială a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile prezentului capitol sau dacă Discovery Travel SRL are obligaţia legală de a divulga datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia internă sau a UE.
9.15. Obligaţia de confidenţialitate subzistă fără limitare de timp şi indiferent dacă s-a încheiat cooperarea între Părţi.
9.16. Operatorul de date va trata informaţiile confidenţiale primite de la turist ca fiind confidenţiale şi nu va utiliza sau dezvălui ilegal informaţiile confidenţiale.
9.17. Turistul declara ca a luat la cunostinta despre politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Discovery Travel si drepturile de care dispune in legatura cu procesarea datelor personale de catre aceasta si este de acord ca datele sale cu caracter personal cuprinse in prezentul contract sa fie prelucrate de Discovery Travel SRL in conditiile si scopul executarii contractului de comercializare servicii de pachete turistice.
9.18. În cazul neconcordantelor dintre prevederile prezentului capitol şi restul dispozitiilor contractuale, vor avea prevalenţă prevederile acestui capitol. 

X.Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic. 

XI. Dispoziţii finale
11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
11.4. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentie Non-Stop Travel. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca calatorii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar calatorii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.
11.5. Calatorul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei de turism.
11.6. Calatorul declara ca Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar calatorul si-a asumat raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts. 
11.7. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar in situatia in care, in cadrul anexelor, exista termeni si conditii specifice anumitor servicii de calatorie, respectivele conditii vor prevala fata de clauzele acestui contract.
11.8. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
11.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Agenţia de turism,

Discovery Travel SRL

Reprezentant legal (numele şi prenumele),

IRINA BARBU

Funcţia: Administrator

Semnătura . . . . . . . . . .

calatorul/Reprezentantul calatorului,

##CLIENT_NAME## 

Documente necesare: carte de identitate sau pasaport valabil minim 6 luni de la data returului 

FOARTE IMPORTANT !!!! DOCUMENTE NECESARE LA FRONTIERA PENTRU MINORI ! MARE ATENTIE!
1.Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte cu privire la efectuarea calatoriei, exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul doveditor al decesului.
2.Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este singurul parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie si originalul acestui certificat pentru a fi prezentata politiei de frontiera de pe aeroport.
3.Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt parinte cu privire la efectuarea calatoriei exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.
4.Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti cu privire la efectuarea calatoriei exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat precum si cazier juridic in original pentru persoana care ii insoteste.ATENTIE!  Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la nr. 021.9590.